Novice

22. 1. 2020 - Menačnikova domačija

Obisk Menačnikove domačije, ogled preteklega življenja in razstave

22. 1. 2020 - Slamnikarski muzej

Obisk Slamnikarskega muzeja in ogled obrtništva slamnikarstva

11. 1. 2020 - Mengeška koča

Pohod na Gobavico - Mengeško kočoArhiv novic...

Projekt
Točka SoDELOVANJA

Projekt Točka SoDELOVANJA s svojimi aktivnostmi dosega specifične cilje, ki na celovit način prispeva k rečevanju problemov socialne izključenosti in tveganja revščine za udeležence ter k izboljšanju njihove zaposljivosti in krepi sodelovanje različnih deležnikov v regionalnem okolju.

Osebe pridobijo in krepijo svoje socialne veščine in spretnosti, znanja, veščine motivacije in se opolnomočijo za vstop na trg dela. Pridobivajo funkcionalne kompetence in se samostojno aktivno vključujejo v reševanje socialnih problematik. Krepijo in pridobivajo tudi delovne spretnosti in sposobnosti.

Projekt povezuje različne deležnike v regionalnem okolju: centre za socialno delo, urade za delo, potencialne delodajalce ter druge organizacije iz lokalnega okolja.

Obdobje izvajanja projekta je 23. 9. 2019 do 30. 9. 2022.

Nadaljevanje...

Program:

»Socialna aktivacija –

priložnost za zaposlitev«

Projekt socialne aktivacije sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada. Gre za nov pristop obravnave uporabnikov na centrih za socialno delo in uradih za delo.

Osnovni namen projekta je prispevati k večji socialni vključenosti in zmanjševanju tveganja revščine. Socialna aktivacija predstavlja celovit pristop obravnave in reševanja problematike dolgotrajno brezposelnih oseb in dolgotrajnih prejemnikov denarne socialne pomoči, ki imajo pogosto zapletene socialne in zdravstvene težave, so socialno izključeni, ranljivi, nemotivirani za spremembe in zaradi vseh težav skupaj so pogosto težje zaposljivi.

Projekt je zasnovan kot krepitev njihovih socialnih in delovnih kompetenc, pridobivanju novih znanj in spretnosti, ki bi pripomogle k njihovemu opolnomočenju in ponovni vključitvi v družbo.

Glavni namen jih je približati trgu dela in zaposlitvi.
Program se je izvajal od 23. 10. 2017 do 30. 7. 2019 ter uspešno zaključil.

Nadaljevanje... Arhiv novic

Dejavnosti in aktivnosti

V programu Socialne aktivacije Domžale - Kamnik se izvajajo različne dejavnosti in aktivnosti, s katerimi se krepijo socialne, funkcionalne in delovne kompetence vključenih oseb. Izvedeno bo večje število raznovrstnih izobraževanj, predvsem v obliki delavnic, ki bodo mozaik različnih področij – jezikovno, računalniško, podjetniško, ekonomsko, osebnostno, komunikacijsko in drugo.

Nadaljevanje...

Udeleženci

V skupino je vključenih po 20 oseb iz regijske enote Domžale in Kamnik. Skupina vključenih oseb je močno heterogena (starost, izobrazba, delovne izkušnje). 1. skupina udeležencev je vključena od 23. 10. 2017 do 30. 9. 2018 in 2. skupina udeležencev od 1. 9. 2018 do 30. 7. 2019.

Nadaljevanje...

Partnerji, delodajalci in sodelavci

Za izvajanje projekta smo se povezali z več kot 30 delodajalci s področja Domžal in Kamnika z okolico, ki bodo vključenim osebam predstavili svoje organizacije, procese dela in pri katerih bodo vključene osebe spoznavale procese dela, da se bodo po zaključku programa lažje ponovno vključile na trg dela.

Ves čas izvajanja projekta tesno sodelujemo z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, koordinatorjema socialne aktivacije, Centroma za socialno delo in Uradom za delo.

Nadaljevanje...

Kontakt in informacije

Gerontološki Raziskovalni Inštitut

Radio cesta 11
1230 Domžale
Slovenija
E-mail: gerinstitut@gmail.com
www.geri.si

dr. Barbara Grintal

Direktorica GeRI
Tel.: 031 362 492


dr. Peter Seljak

Raziskovalec
Tel.: 041 314 200